วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คุณค่าภาษาไทย


คุณค่าภาษาไทย
                              ภาษาไทยเรานี้มีคุณค่า         
                         บรรพชนสรรค์มาใช้สื่อสาร
                         มรดกทองส่องไทยงามตระการ         
                         จากวันวานสู่วันนี้ศักดิ์ศรีไทย
                              ภาษาไทยภาษาชาติพิลาศลักษณ์     
                         จิตประจักษ์ความสำคัญอย่าหวั่นไหว
                         ลักษณะเด่นเป็นสง่าค่าวิไล
                         อนุรักษ์สืบไว้ให้มั่นคง
                              คำควบกล้ำ ร, ล, ว อย่าเลยละ
                         พยัญชนะเขียนให้ถูกปลูกเสริมส่ง
                         อีกสระอย่าละเลยเฉยเมยลง
                         วรรณยุกต์ผันได้ตรงเสียงดนตรี
                              ราชาศัพท์สำหรับองค์ทรงภพแก้ว
                         วัฒนธรรมเพริดแพร้วพิสุทธิ์ศรี
                         เป็นระดับของภาษาสืบมามี
                         หล่อหลอมรวมเป็นวิถีชีวีไทย
                              ภาษาไทยเรานี้มีดีหนอ
                         ภาษาทอถักรักสมัครสมัย
                         วรรณศิลป์พริ้งไพเราะเสนาะใจ
                         บทกวีวาดไว้วิไลวรรณ
                              เกิดเป็นไทยภูมิใจในภาษา
                         เอกลักษณ์สืบมาน่ารังสรรค์
                         ภูมิปัญญาปู่ย่าล้นท้นอนันต์
                         คนไทยนั้นรู้คุณค่าภาษาไทย
                                                      ครูพอเพียง

โฆษณารณรงค์ ใช้ภาษาไทย